Zoeken op
Sluit dit zoekveld.
0,00 
0
0
Subtotaal: 0,00 

Uw winkelwagen is leeg.

Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: Garage Passion, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in de rubriek "Contact" van de website (hierna "de site" genoemd), hierna "wij" genoemd.

Wij verbinden ons ertoe de privacy te respecteren van de mensen die wij in het kader van onze activiteiten ontmoeten.

Dit Privacybeleid (hierna het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonsgegevens die wij verzamelen via formulieren, websiteregistratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Door dit beleid te aanvaarden, onze diensten te gebruiken, u in te schrijven voor een evenement of ons op een andere manier uw Persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van het beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens die zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het beleid.

De Persoonsgegevens die wij in de loop van onze relatie verzamelen zijn

 • Persoonlijke informatie: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, gsm-nummer
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer
 • Informatie over uw marketingwensen: inschrijving voor een nieuwsbrief, een wedstrijd, instemming met het ontvangen van direct marketing,

De gegevens die wij verzamelen zijn afkomstig van :

 • Uw inschrijving bij ons
 • Gegevens die u ons bewust hebt verstrekt

Wij gebruiken deze Persoonlijke Informatie om:

 • Te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten.
 • u toegang te geven tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan de gebruikers van onze diensten
 • Interactie met u via onze site.
 • u een nieuwsbrief sturen als u zich daarvoor aanmeldt.
 • Om u ondersteuning en hulp te bieden bij onze diensten
 • De kwaliteit van onze diensten verbeteren
 • Om u belangrijke informatie toe te sturen over wijzigingen van onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 • Beslissingen te nemen over het verlenen van diensten aan u.
 • Enquêtes, opiniepeilingen, marktonderzoek, tevredenheidsonderzoeken.
 • U informatie te verschaffen over onze producten of andere producten en diensten die door onze partners worden aangeboden
 • Om u in staat te stellen actief deel te nemen aan onze online en offline activiteiten, met inbegrip van fora, discussies, seminars, vergaderingen en andere evenementen, en om de organisatie van deze activiteiten te beheren.
 • Oplossen van klachten
 • Beheer van het recht op toegang, rectificatie, schrapping, enz. waarin de wetgeving voorziet
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn de volgende:

 • uw toestemming (wij herinneren u eraan dat u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden getroffen;
 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde;

Wij maken geen gebruik van op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvormingstechnieken die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in aanmerkelijke mate treffen.

Uw Persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor de volgende organisaties:

 • gouvernementele of openbare autoriteiten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
 • onze onderaannemers, met name onze informaticaleveranciers, binnen het contractuele kader waarin de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voorziet
 • onze partners, verkopers, marketingbureaus in het kader van onze commerciële activiteiten
 • derden in het kader van een interne reorganisatie, overdracht van activiteiten, fusie of overname

Wij dragen geen gegevens over buiten de Europese Unie

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Wij hebben met onze onderaannemers contracten gesloten waarin zij ons garanderen dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Wanneer u verbinding maakt met de Site, verzamelt deze automatisch de volgende informatie:

 • uw internetbrowser
 • de informatie die wordt verzameld door de cookies van de site (wij zullen u de mogelijkheid bieden om deze cookies op de site te aanvaarden door hun gebruik en de verzamelde gegevens uit te leggen)

Uw gegevens zullen worden gewist na de volgende termijnen:

 • Voor klanten, 10 jaar na de laatste aankoop volgens de boekhoudkundige voorschriften
 • Voor prospects en occasionele contacten één jaar na het laatste bericht van ons zonder enige reactie van uwentwege
 • Voor personen die zich hebben geabonneerd op onze nieuwsbrief, 6 maanden na hun verzoek om uitschrijving, waarbij de uitschrijving onmiddellijk is

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot andere personen, verbindt u zich ertoe om: (a) hen te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid, en (b) hun toestemming te verkrijgen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht uw gegevens in te zien, zo nodig te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, te verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid ervan. Indien u van een van deze rechten gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren op ons contactadres en uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van uw identiteitskaart.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij evalueren de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten. Wij raden u aan onze website regelmatig te controleren; de datum van eventuele updates zal op onze website worden vermeld. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen wij contact met u opnemen om u van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

stromer on tour 2023 social media post kv 1200x600

Dinsdag 30 mei tot zondag 4 juni

Stromer op tournee

Kom gratis een Stromer uitproberen op G-Passion. Het hele gamma zal aanwezig zijn: ST1, ST2, ST2 Pinion, ST3, ST3 Pinion en de verbazingwekkende ST7!
En er zal een grote verrassing gepresenteerd worden...