Zoeken op
Sluit dit zoekveld.
0,00 
0
0
Subtotaal: 0,00 

Uw winkelwagen is leeg.

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van het bedrijf Garage Passion van toepassing op consumenten

Totstandkoming van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen ter gelegenheid van verkopen uitgevoerd door onze diensten, en zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten (hierna "producten") schriftelijk of mondeling besteld door de klant, de "consument" in de zin van boek I van het Wetboek van economisch recht.

Door ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon of door aanvaarding van de orderbevestiging erkent de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij ze met uitsluiting van alle andere voorwaarden heeft aanvaard. De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven van toepassing. De toepassing van deze algemene voorwaarden kan alleen worden gewijzigd met onze schriftelijke instemming en mits een prijsaanpassing.

Geldigheid van de aanbiedingen

Onze prijsaanbiedingen, geformuleerd als indicatie, zijn 15 dagen geldig, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

Awards

De prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW. Behoudens andersluidende bepaling omvatten zij niet de transportkosten, die afzonderlijk zullen worden gefactureerd. Onze prijzen zijn in principe niet aan herziening onderhevig, maar wij kunnen wel eventuele wijzigingen in het BTW-tarief die zich vóór de leveringsdatum voordoen, doorberekenen.

Controls

Elke bij ons geplaatste bestelling is slechts bindend voor ons na schriftelijke bevestiging door ons. Wijzigingen door de klant aangebracht aan zijn bestelbon of aan onze offerte zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Naast de wettelijke uitoefening van het herroepingsrecht, behouden wij ons het recht voor, in geval van eenzijdige annulering door de medecontractant van een bestelling die eerder door GARAGE PASSION werd aanvaard, een schadeloosstelling te eisen die gelijk is aan 30% van het totaalbedrag van de bestelling. GARAGE PASSION verbindt zich ertoe de consument schadeloos te stellen ingeval zij de bestelling niet volgens de overeengekomen modaliteiten kan uitvoeren.

Levertijden

De voor onze diensten en/of leveringen gestelde termijnen zijn, tenzij anders overeengekomen, slechts indicatief.

Levering, vervoer, ontvangst, terugwinning

Behoudens uitdrukkelijke afwijking, worden de producten door de koper afgehaald op de zetel van de vennootschap GARAGE PASSION en/of op een andere door haar aangeduide plaats.

Elke anomalie of zichtbare beschadiging moet op het vervoerdocument worden vermeld.
GARAGE PASSION behoudt zich het recht voor om al dan niet rekening te houden met elk schriftelijk verzoek tot wijziging of annulering van een bestelling, of tot terugzending van producten. GARAGE PASSION behoudt zich het discretionaire recht voor de producten terug te nemen tegen terugbetaling van de prijs, onder aftrek van een contractuele forfaitaire vergoeding van 30% van de verkoopprijs, van de demontage- en transportkosten.
Indien de Klant nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te vorderen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen na voorafgaande ingebrekestelling. In dit laatste geval is de Klant ons van rechtswege en binnen de acht dagen na de kennisgeving van deze opzegging een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs.

Betaling van de prijs, annulering van een bestelling

De gefactureerde prijzen zijn die welke gelden op het moment van de levering en zijn betaalbaar bij vooruitbetaling of contant, zonder korting, per bankoverschrijving of via elk ander elektronisch betaalmiddel (geen cheque) op de zetel van GARAGE PASSION.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt door de koper bij het plaatsen van de bestelling een aanbetaling gedaan.

Elke vertraging in de betaling van een factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten laste van de nalatige partij, de toepassing mee van een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum, benevens de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag, met een strikt minimum van 125 euro.

In geval van laattijdige betaling worden alle facturen, ook deze waarvan de vervaldatum nog niet verstreken is, zonder ingebrekestelling opeisbaar en machtigt GARAGE PASSION om onmiddellijk elke levering of dienst op te schorten tot de perfecte betaling van het achterstallige bedrag. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet ons ten laatste binnen de acht dagen volgend op de datum van de factuur per aangetekend schrijven bereiken.

Het herroepingsrecht - Verkoop op afstand

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikken onze klanten over een termijn van 14 dagen om zich terug te trekken uit een overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan die welke zijn bepaald in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51. De consument kan een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan die voorzien in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 herroepen, mits hij ons daarvan in een ondubbelzinnige verklaring in kennis stelt, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het goed en het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De herroepingstermijn verstrijkt na een periode van 14 dagen:

(1) voor dienstenovereenkomsten, vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
(2) voor verkoopovereenkomsten, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt, of:
(a) in geval van meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt
(b) voor de levering van goederen die uit verschillende partijen of onderdelen bestaan, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt.
c) voor overeenkomsten betreffende de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in ontvangst neemt.

De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het recht ligt bij de klant, dus neem contact met ons op per post, e-mail, fax of ander communicatiemiddel.

De koper zal de producten, compleet, indien mogelijk in de originele verpakking, aan GARAGE PASSION moeten terugsturen, met alle middelen, op eigen risico en gevaar en op eigen kosten.

Terugbetalingen van ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, zullen zonder onnodige vertraging in ieder geval plaatsvinden binnen 14 dagen na de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om van dit recht gebruik te maken via hetzelfde betaalmiddel. Wij betalen geen extra kosten terug als u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaardleveringsmethode die door het bedrijf wordt aangeboden.

Krachtens de Wet behoudt GARAGE PASSION zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot de goederen teruggevonden zijn, of tot u het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd.

Retourzendingen of omruilingen worden niet geaccepteerd:

- Onvolledige artikelen (ontbrekende onderdelen, gebruiksaanwijzingen en/of accessoires);
- Elektrische scooters en andere zachte mobiliteitshulpmiddelen (met uitzondering van fietsen) die bij nat weer zijn gebruikt;

De uitoefening van het herroepingsrecht heeft tot gevolg dat de verplichting van de partijen tenietgaat:
1° tot uitvoering van de overeenkomst op afstand, of 2° tot sluiting van de overeenkomst op afstand, in gevallen waarin de consument een aanbod heeft gedaan.

De installatie, de gebruiksomstandigheden en het lossen van Cleverlifts ®
Cleverlifts vereisen, gezien hun aard en kenmerken, uiterste waakzaamheid en voorzichtigheid. De koper erkent formeel kennis te hebben genomen van de afmetingen, de kenmerken, de technische specificaties en de installatie-, gebruiks- en inbedrijfstellingsvoorwaarden van de Cleverlift ® liften en/of alle andere producten die door GARAGE PASSION op de markt worden gebracht en beschikbaar zijn op eenvoudig verzoek en/of kunnen worden geraadpleegd op de website http://www.cleverlift.com en www.garagepassion.com.

De klant erkent op de hoogte te zijn van de bijzondere voorwaarden voor het lossen van liften en ander zwaar materieel, van de geldende voorschriften en/of wetten met betrekking tot de plaats, de installatie, het gebruik, de inbedrijfstelling, het vervoer, de leveringen, de behandeling en het lossen van garage-uitrustingen.

De klant erkent met name kennis te hebben genomen van de voorwaarden van weerstand en bevestiging aan de grond, alsmede van de voorwaarden die vereist zijn voor de elektrische installatie van zwaar materieel en liften.

Hij erkent op de hoogte te zijn van alle essentiële eisen met betrekking tot de plaats van installatie van de liften (minimumhoogte onder het dak, horizontaliteit van de grond, algemene vlakheid, enz.) Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, vergt de installatie van onze liften minimaal vijf uur werk, op voorwaarde dat aan de ideale technische voorwaarden is voldaan: perfect vlakke en horizontale ondergrond, vrije en schone plaats van installatie, enz.) Eventuele hulp of werkzaamheden om de kolommen waterpas te zetten als gevolg van het niet-horizontale karakter van de vloer en/of aanpassing als gevolg van het specifieke karakter van de plaats van installatie zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Bij elke lift wordt een formulier "verificatie tijdens de inbedrijfstelling" aan de klant geleverd (aan het einde van de installatiehandleiding), dat door de klant naar behoren moet worden ingevuld en ondertekend en aan GARAGE PASSION moet worden teruggestuurd. Indien de hierboven vermelde voorwaarden niet vervuld zijn, kan GARAGE PASSION niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele stoornissen of ongevallen die zich tijdens het gebruik van de Cleverlift® zouden kunnen voordoen.

Garantie en aansprakelijkheid

Om een kwaliteitsvolle dienst na verkoop te kunnen verlenen, verzoeken wij de klanten ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele conformiteitsgebreken of onregelmatigheden, en in elk geval binnen 2 maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen biedt Garage Passion een wettelijke garantie voor een periode van twee jaar vanaf de levering en één jaar voor professionals. De garantie dekt eventuele gebreken in de conformiteit, maar in geen geval het oneigenlijk gebruik van het Product. Deze wettelijke garantie kan alleen worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan

- Het gebrek maakt het product in aanzienlijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk bestemd is of ongeschikt voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld. Aangezien batterijen als verbruiksartikelen worden beschouwd en een geschatte levensduur in "oplaadcycli" hebben, kan een afname van de autonomie na verloop van tijd of als functie van de omstandigheden (temperatuur, gewicht van de gebruiker, enz.) niet worden beschouwd als een factor die het product ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk is bestemd. Bij "goed huisvader-gebruik" is het niet abnormaal dat de autonomie in de loop van een jaar met maximaal 20 % afneemt; - Het produkt is op de juiste wijze gemonteerd en geplaatst; - Het produkt wordt in normale omstandigheden gebruikt.
- De garantie is niet van toepassing indien de bij de levering verstrekte onderhouds- en gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, of indien het product is gewijzigd, gedemonteerd of gerepareerd door een persoon die daartoe niet deskundig is.

In dit geval bevoorrecht GARAGE PASSION de gratis reparatie of de vervanging van de defecte producten. De koper zal het niet-conforme product moeten terugsturen naar de exploitatiezetel Albert Ierlaan, 277 in 1332 Rixensart, zodat het kan worden hersteld of vervangen. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van het product naar onze vestigingen en de kosten voor het terugzenden van het product in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

De Klant kan, indien reparatie of vervanging onevenredig of onmogelijk is, om terugbetaling of vermindering van de prijs vragen. De vermindering van de prijs kan niet worden gevraagd indien de Klant niet in staat is het artikel terug te zenden in een correcte staat, die het gevolg is van een "goed huisvader" gebruik.
De koper die voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt, geniet de wettelijke rechten uit hoofde van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

Overeenkomstig artikel 1649 quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht de verkoper op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. GARAGE PASSION kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, direct en/of indirect, die eventueel door de klant wordt geleden. Zijn eveneens uitgesloten van de garantie, alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van enige fout of nalatigheid, zelfs geringe, van de koper. De aansprakelijkheid van het product is uitgesloten wanneer de schade gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek van het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. GARAGE PASSION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade, of andere, veroorzaakt door gebruik, behandeling, vervoer of opslag dat niet in overeenstemming is met de voorschriften en/of geldende wetten.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat GARAGE PASSION niet aansprakelijk kan worden gesteld voor alle schadelijke gevolgen, direct of indirect, die zouden kunnen voortvloeien uit de ongeschiktheid van de installatieplaatsen.

Voor elektrische voertuigen erkent de koper dat hij kennis heeft genomen van de geldende wetgeving en verbindt hij zich ertoe deze na te leven, met name :

- Gemotoriseerde apparaten zoals gyro-wielen, gyroskates en elektrische scooters worden door de Belgische verkeerswetgeving beschouwd als "bewegende werktuigen", op voorwaarde dat zij op een vlakke weg een snelheid van 25 km/u niet kunnen overschrijden. Gemotoriseerde machines die sneller rijden dan 25 km/h op een vlakke weg mogen niet worden gebruikt op wegen of plaatsen die voor het openbaar verkeer openstaan.
- E-bikes met een ondersteuning van meer dan 25 km/h worden als bromfietsen beschouwd. Voor het gebruik ervan zijn derhalve ten minste een rijbewijs klasse A, registratie en een specifieke verzekering vereist. Het dragen van een helm is verplicht voor dit type fiets.

Voor scooters en elektrische voertuigen worden de gegevens over snelheid, actieradius en gewicht louter ter informatie verstrekt. Deze elementen kunnen inderdaad variëren naar gelang van de gebruikswijze, de gebruiksomstandigheden, het gewicht van de bestuurder, de uitrusting en de eventueel aan boord genomen opties. De meegedeelde informatie is informatie verstrekt door de fabrikant en GARAGE PASSION kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

De batterijen die in onze scootmobiel-, gyro-wiel- en gyroskate-producten worden gebruikt, hebben een levensduur die, overeenkomstig de huidige professionele praktijken en normen, wordt uitgedrukt in "herlaadcycli" die meer of minder belangrijk zijn naargelang van hun type: lithiumbatterijen, nikkelbatterijen, loodbatterijen, gespecificeerd door de fabrikanten.

Batterijen zijn breekbare onderdelen die door het gebruik worden aangetast. Als een batterij niet wordt gebruikt, zal ze ontladen. Langdurige ontlading veroorzaakt onherstelbare schade als gevolg van chemische reacties in de batterij. Zorg ervoor:

o Gebruik de juiste oplader en adapter;
o Laat uw accu's afkoelen voordat u ze oplaadt;
o Laad uw accu's regelmatig op en laat ze nooit langer dan drie dagen volledig ontladen;
o Verwijder de oplader van de accu zodra deze opgeladen is;
o Bewaar uw fiets of ander mobiliteitshulpmiddel en de bijbehorende accu uit de buurt van extreme temperaturen of warmtebronnen;

Al onze producten met batterijen kunnen niet worden gereinigd met een waterstraal of een hogedrukreiniger. Elektrische scooters en andere zachte mobiliteitshulpmiddelen (met uitzondering van fietsen) zijn niet ontworpen voor gebruik in de regen. Garage Passion behoudt zich het recht voor de garantie te weigeren indien de batterijen en andere elektronische onderdelen sporen vertonen van gebruik in de regen of indien water de oorzaak is van het door de klant geclaimde defect.

Het is daarom formeel af te raden de bovengenoemde apparatuur bij regenweer te gebruiken. Het dragen van een helm wordt ten zeerste aanbevolen.

Eigendom en risico-overdracht

GARAGE PASSION behoudt haar eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs en de bijhorigheden (eventuele kosten, intresten en boetes). Bijgevolg is het de klant uitdrukkelijk verboden de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, te verkopen, over te dragen, in pand te geven en, in het algemeen, te vervreemden vóór de vereffening van zijn rekening. GARAGE PASSION zal kunnen profiteren van de huidige clausule van eigendomsvoorbehoud acht dagen na de verzending van een formele aanmaning tot betaling, per aangetekende brief met bewijs van ontvangst, gericht aan de koper en zonder gevolg gebleven. De goederen moeten dan onmiddellijk op verzoek aan de verkoper worden teruggezonden. De koper blijft als enige aansprakelijk voor het verlies van de verkochte goederen, zelfs in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Intellectuele eigendom

De verkoop van producten impliceert geen gebruiksrecht, overdracht en/of overgang van de intellectuele eigendomsrechten gebruikt door en/of toebehorend aan GARAGE PASSION.

Overmacht

Worden beschouwd als oorzaken van overmacht, alle omstandigheden buiten de wil van GARAGE PASSION die de levering vertragen of zeer bemoeilijken, zoals met name: oorlog, brand, overstroming, staking, sociale onrust, ongevallen, oproer, daden van overheid, algemeen gebrek aan bevoorrading, energiebeperkingen, tekorten. In deze omstandigheden zal GARAGE PASSION noch de onvoorspelbaarheid, noch de onweerstaanbaarheid van de gebeurtenis, noch de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, moeten aantonen. Het zich voordoen van een van de in de vorige alinea genoemde omstandigheden zal onverwijld aan de koper worden medegedeeld. Deze kennisgeving kan niet worden gebruikt als basis voor de ontbinding van de overeenkomst of voor een eis tot schadevergoeding van de kant van de koper.

GARAGE PASSION behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of goederen te leveren naar rato van de kooporder, voor zover zij dat billijk en uitvoerbaar acht.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen en/of betwistingen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en/of de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Waals-Brabant (Nijvel), België.

Integratie

Deze algemene verkoop- en garantievoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden, met name die van de koper, zelfs indien deze door de koper het laatst zijn meegedeeld. Het feit dat de verkoper afziet van een inbreuk door de koper op een bepaling van deze overeenkomst, houdt niet automatisch in dat hij afziet van enige andere inbreuk, hetzij op dezelfde, hetzij op een andere contractuele bepaling. Indien een naar behoren aangestelde arbiter en/of een rechtbank of tribunaal een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar verklaart, heeft dit uitsluitend tot gevolg dat de betwiste bepaling als ongeschreven wordt beschouwd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gehele overeenkomst.

Kennisgevingen

Alle in deze algemene voorwaarden bedoelde kennisgevingen, met uitzondering van die welke zijn voorzien voor de uitoefening van het herroepingsrecht, moeten, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap worden gezonden.

Wettelijke informatie

Maatschappelijke zetel: - Chemin du Gros Tienne, 59 - 1380 Ohain, BELGIË Bedrijfszetel: G-Passion Concept Store - Albert 1erlaan 277 - 1332 Genval, België. Ondernemingsnummer: BE0895 497 466 - Bank: Belfius BE92 0682 4910 5323 Telefoon: +32 2 653 45 15 - FAX: + 32 2 653 43 15

stromer on tour 2023 social media post kv 1200x600

Dinsdag 30 mei tot zondag 4 juni

Stromer op tournee

Kom gratis een Stromer uitproberen op G-Passion. Het hele gamma zal aanwezig zijn: ST1, ST2, ST2 Pinion, ST3, ST3 Pinion en de verbazingwekkende ST7!
En er zal een grote verrassing gepresenteerd worden...